Corporate website: Ramen & Deuren
Belisol Team

Privacy

Persoonlijke levenssfeer
Artikel 1: Verwerking van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de internetsite en het contactformulier in te vullen, verstrekt u ons de volgende persoonsgegevens: [naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, …]. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Belisol en het betreffende vakje aan te vinken, verleent u ons uitdrukkelijk de toestemming om deze persoonsinformatie te verwerken, in overeenstemming met wet n° 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, en met dit privacybeleid.
De aldus verkregen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Belisol Belgium N.V., Luikersteenweg 254, in 3500 Hasselt (België), als verantwoordelijke voor de behandeling. Alle gegevens worden door Belisol verwerkt voor de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Belisol kan uw gegevens ook doorgeven aan zijn Belisol-franchisers in België voor secundair gebruik, in het bijzonder aan de franchiser die wordt aangewezen in functie van uw postcode. Die gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor het personaliseren van publiciteit op de Belisol-website.
U beschikt over het recht tot toegang tot uw betreffende gegevens en u kunt er een kopie van aanvragen. Indien nodig, kunt u vragen om uw gegevens te corrigeren, recht te zetten, te vervolledigen, updaten, blokkeren of verwijderen. Ten slotte hebt u een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
Om bovenvermelde rechten te doen gelden kunt u per gewone post contact met ons opnemen: Belisol Belgium N.V., Luikersteenweg 254 in 3500 Hasselt (België), of per e-mail: info@belisol.com.
Artikel 2: Cookies
De internetsite van Belisol maakt gebruik van cookies om e-mailcommunicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken, en is noodzakelijk voor de levering van diensten die uitdrukkelijk door u werden aangevraagd. De cookies worden aldus gebruikt om het gebruik van de site te vereenvoudigen of voor administratieve doeleinden. De cookie kan enkel worden gelezen door diegene die de cookie heeft aangemaakt. U kunt uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies worden aangemaakt, of hem instellen dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Artikel 3: Controle van uw privécommunicatie
Belisol behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, oorsprong of bestemming ervan, te controleren of te onderzoeken, als wij een vermoeden hebben dat het geheel of een deel van die communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of als we daartoe bevel hebben gekregen van de bevoegde autoriteiten.